இறைநிறை : முதல் பதிவு, தாய்மொழியில்

 

follow  

follow

விதைத்தவன் அறுப்பதால் விளைந்திட மறுக்குமோ விதைத்ததும் விளைந்ததும் அறுத்ததும் உயிர்

இசைத்தவன் மறைந்ததால் இசைந்திட மறுக்குமோ get link இசைந்ததும் இசைத்ததும் இசைக்கொரு  சூழல்

விதைத்தவன் இசைத்தவன் இறை இணை கோரினால் go to link விளைவதும் இசைவதும் எவர்செயல் மூடனே ?

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: